mapa strony   |   kontakt   |

Witamy w BIP!

Urząd Miasta i Gminy Wleń
Plac Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń

Tel. (75) 713 64 38, Fax (75) 713 70 50 E-mail: sekretariat@wlen.pl , http://www.wlen.pl/bip
Nr konta bankowego: Urząd Miasta i Gminy Wleń
BS Lwówek Śląski O/ Wleń

80 8384 1019 0000 0228 2000 0001

IBAN: PL80 8384 1019 0000 0228 2000 0001
SWIFT Code/BIC: GBWCPLPP

Kod GUS: 0212054, powiat: lwówecki , województwo: dolnośląskie .
Rodzaj gminy: miasto w gminie miejsko-wiejskiej , obszar: 86 km2 , liczba mieszkańców: 4 346 obywateli.

Władze Miasta i Gminy zapraszają do obejrzenia serwisu internetowego poświęconego historii i dniu dzisiejszemu naszej gminy. Na naszych stronach przekazujemy Państwu informacje o lokalizacji, historii, gospodarce i władzach miasta i gminy. Znajdziecie tu również informacje o edukacji, zdrowiu i kulturze, turystyce i ekologii. Obejrzycie także galerię zdjęć naszych okolic.
Mieszkańców naszej gminy zapraszamy do skorzystania z informacji i możliwości zawartych w serwisie dotyczących bieżącej działalności gminy, załatwiania spraw związanych z codziennymi problemami.
Po podróży poprzez serwis internetowy zapraszamy Państwa do odwiedzenia nas w świecie rzeczywistym. Piękne okolice naszej gminy, świeże powietrze i wiele atrakcji powinno zachęcić do skorzystania z naszej oferty turystycznej

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.


Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

XLIV Sesja Rady Miasta i Gminy Wleń

03.11.2014, 11:56
Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Wleń informuje, że dnia 10 listopada 2014 r. o godz. 12.00 w sali Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu odbędzie się XLIV Sesja Rady Miasta i Gminy Wleń

1. Porządek:
2. Otwarcie sesji.
3. Przedstawienie porządku obrad czterdziestej czwartej sesji.
4. Przyjęcie protokołu z czterdziestej trzeciej sesji.
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z działalności między sesjami.
6. Wnioski, interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwał:

   1) W sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2014 rok.
   2) W sprawie zmian w uchwale Nr 226/XLI/14 Rady Miasta i Gminy Wleń.
   3) W sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy Wleń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
8. Sprawy różne.

Przewodnicząca Rady
Miasta i Gminy Wleń
/ - / Katarzyna Kotołowska
Ogłoszenie - posiedzenie komisji

03.11.2014, 11:54
Dnia 10 listopada 2014r. o godz. 11.30 w sali Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta i Gminy Wleń.


Tematy :

1. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2014 r.

2. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 226/XLI/14 Rady Miasta i Gminy Wleń.

3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
/-/ Andrzej CzapskiOgłoszenie - posiedzenie komisji

03.11.2014, 11:51
Dnia 10 listopada 2014 r. o godz. 11.30 w sali Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu Rady Miasta i Gminy Wleń .


Tematy :

1. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy Wleń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Edukacji, Zdrowia,
Spraw Społecznych, Kultury i Sportu
/-/ Maciej Rybiałek

XLIII Sesja Rady Miasta i Gminy Wleń

17.10.2014, 15:49

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Wleń informuje, że dnia 27 października 2014 r. o godz. 12.00 w sali Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu odbędzie się XLIII Sesja Rady Miasta i Gminy Wleń

Porządek:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad czterdziestej trzeciej sesji.
3. Przyjęcie protokołu z czterdziestej drugiej sesji.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z działalności między sesjami.
5. Wnioski, interpelacje i zapytania.
6. Podjęcie uchwał:

    1) W sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wleń.
    2) W sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2014 rok.
    3) W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
7. Sprawy różne

Przewodnicząca Rady
Miasta i Gminy Wleń
/ - /
Katarzyna KotołowskaOgłoszenie - posiedzenie komisji

17.10.2014, 15:46
Dnia 27 października 2014 r. o godz. 1030 w sali OKSiT we Wleniu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Bezpieczeństwa oraz Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta i Gminy Wleń.


Tematy :

1. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wleń.
2. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
3. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2014 rok.
4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa
i Bezpieczeństwa
/-/ Zbigniew Lebiedź

XLII Sesja Rady Miasta i Gminy Wleń

12.09.2014, 08:46

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Wleń informuje, że dnia 22 września 2014 r. o godz. 12.00 w sali Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu odbędzie się XLII Sesja Rady Miasta i Gminy Wleń

Porządek:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad czterdziestej drugiej sesji.
3. Przyjecie protokołu z czterdziestej pierwszej sesji.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z działalności między sesjami.
5. Wnioski, interpelacje i zapytania.
6. Podjęcie uchwał:

   1) W sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2014 rok.
   2) W sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
   3) W sprawie dopłat do cen dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
   4) W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie działki nr 14/13 położonej w obrębie II miasta Wleń na rzecz Powiatu Lwóweckiego.
   5) W sprawie przedłużenia terminu dzierżawy nieruchomości.
   6) W sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
   7) W sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie .
   8) W sprawie warunków realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w Gminie Wleń na lata 2014 - 2020.
   9) W sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Wleń w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
7. Sprawy różne

Przewodnicząca Rady   
Miasta i Gminy Wleń   
/ - / Katarzyna Kotołowska

Ogłoszenie - posiedzenie komisji

12.09.2014, 08:42
Dnia 22 września 2014 r. o godz. 10.30 w sali Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu Rady Miasta i Gminy Wleń .


Tematy :

1. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie .
3. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie warunków realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w Gminie Wleń na lata 2014-2020.
4. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Wleń w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji   
Edukacji, Zdrowia, Spraw  
Społecznych, Kultury i Sportu
/-/ Maciej Rybiałek      

Ogłoszenie - posiedzenie komisji

12.09.2014, 08:39
Dnia 19 września 2014 r. o godz. 9:00 w sali Urzędu Miasta i Gminy Wleń odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Bezpieczeństwa oraz Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta i Gminy Wleń.

Tematy :

1. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
2. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie dopłat do cen dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków
3. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie działki nr 14/13 położonej w obrębie II miasta Wleń na rzecz Powiatu Lwóweckiego.
4. Analiza i wydanie opinii w sprawie przedłużenia terminu dzierżawy nieruchomości.
5. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2014 rok.
6. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji      
Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa
i Bezpieczeństwa          
/-/  Zbigniew Lebiedź       

XLI Sesja Rady Miasta i Gminy Wleń

18.07.2014, 13:55

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Wleń informuje, że dnia 28 lipca 2014 r. o godz. 12.00
w sali Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu odbędzie się XLI Sesja Rady Miasta i Gminy Wleń

Tematy:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad czterdziestej pierwszej sesji.
3. Przyjecie protokołu z trzydziestej dziewiątej oraz czterdziestej sesji.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z działalności między sesjami.
5. Wnioski, interpelacje i zapytania.
6. Podjęcie uchwał:

    1). W sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2014 rok.
    2). W sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2014 rok.
    3). W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Wleń.
    4). W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
    5). W sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych.
7. Sprawy różne.

Przewodnicząca Rady   
Miasta i Gminy Wleń    
/ - / Katarzyna Kotołowska

Ogłoszenie - posiedzenie komisji

18.07.2014, 13:32
Dnia 28 lipca 2014r. o godz. 11.00 w sali Ośrodka Kultury, Sportu Turystyki we Wleniu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta i Gminy Wleń.


Tematy :

1. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2014 r.
2. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2014 r.
3. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Wleń.
4. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
5. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych.
6. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Budżetu,  
Finansów i Rozwoju Gospodarczego
/-/ Andrzej Czapski            

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Jarek Koziński
Dokument z dnia: 18.06.2007
Dokument oglądany razy: 106 139
Opublikował: Jarek Koziński
Publikacja dnia: 04.01.2013
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl